Prindi

Vastuvõtt

"Mida tehnoloogiapõhisemaks muutub Eesti majandus ja ettevõtlus, seda rohkem saab neil olema vajadust humanitaar- ja sotsiaalteaduslike kompetentside järele. Ning mida küpsemaks muutub IT kui tehnoloogia, seda rohkem on selle edasisel arendamisel vaja humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke kompetentse," RNI teadur Dr. Erkki Karo 2015. aastal ilmunud arvamusloos "Tulevikuoskuste otsinguil".

Tehnoloogia valitsemise õppekaval õppimist on võimalik alustada septembris (sügissemestril).

Vastuvõtt Tehnoloogia valitsemise magistriõppesse 2017/2018 õppeaastaks.

26. juuni 5. juuli (kuni kell 15:00)
magistriõppesse avalduste ja dokumentide esitamine sisseastumise infosüsteemis SAIS ja kohapeal

Kui andmed SAISis puuduvad, tooge vajalikud dokumendid kindlasti kohapeale. Dokumentide vastuvõtt kohapeal 26. juunist kuni 5. juulini Peamajas, Ehitajate tee 5, viies korpus, U05-105

E, K, R kell 10.00-15.00

T, N kell 12.00-18.00

NB! Kolmapäeval, 5. juulil lõpeb avalduste esitamine nii kohapeal kui internetis kell 15.00.

11. juulil toimuvad vestlused kandideerijatega Akadeemia tee 3 kell 14:00-17:00. Vestlusele registreerutakse SAISis avaldust esitades automaatselt. Iga kandidaat saab täpse kuupäeva/kellaaja pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt ning see on nähtav SAISis avalduse juures.

7-11. juuli sõlmitakse lepingud üliõpilaskandidaatidega. 

12. juulil avaldatakse SAISis magistriõppesse vastuvõetute lõplikud nimekirjad. Kandidaadil on aega õppima tulek kinnitada kahe ööpäeva jooksul alates teate saamisest SAISis.

Sisseastumistingimuseks on bakalaureusekraadi omamine ning inglise keele valdamine. Kandideerimiseks nõutavad dokumendid on:

 • avaldus (läbi www.sais.ee või kohapeal);
 • haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi originaal ja koopia;
 • pass või isikutunnistus;
 • Välisriigis hariduse omandamisel ENIC-NARIC keskuse tõend;
 • CV (pildiga)

CV (koos fotoga) tuleb lisada sisseastujate infosüsteemis SAIS esitatavatele avaldusele.

CV koostatakse vabas vormis, palume välja tuua järgmise informatsiooni:

 • Isiku- ja kontaktandmed koos pildiga.
 • Hariduskäik (kõrghariduse osas lisaks kraadi väljastanud kõrgharidusasutus, eriala ja lõputöö teema).
 • Töökogemus (sh töökoht, amet ja peamiste tööülesannete kirjeldus).
 • Võõrkeelteoskus ja -tase.
 • Muu organisatoorne või ühiskondlik tegevus.
 • Huvialad.

Vestlused baseeruvad CV-l ning päevakajaliste teemade arutelul. Vetluse käigus hinnatavad valdkonnad/teemad paremusjärjestuse moodustamiseks:
- huvi eriala vastu, millest see tuleneb ja miks soovitakse õppida Tehnoloogia valitsemise õppekaval. Samuti motiveeritus õppekava läbimiseks nominaalajaga.

- eelnevad kokkupuuted õppekavas käsitletavate teemadega ehk teadmine käsitletavatest teemadest õppekava raames ning teadlikkus õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest.

- arusaam ja nägemus seoses uurimistegevusega, tegevusplaani olemasolu - uurimisteema teadvustamine, metoodika läbimõeldus, kursisolek uurimisvaldkonna olulisemate arengutega.

- ootused õppe osas ehk arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest. Konkreetsemate valdkondade/teemade tajumine, mille osas on teadmiste tase puudulik. Ootused õppekorraldusliku poole osas ehk millised on võimalused töö- ja õppealase tegevuse ühildamiseks, eelistused õppemetoodika osas, keelelised barjäärid, valmidus akadeemiliste kirjatööde (artiklite) kirjutamiseks jms. 

- eelnev haridus ja töökogemus ning nende seotus Tehnoloogia valitsemise õppekavaga. Nägemus tööalasest karjäärist ja kuidas Tehnoloogia valitsemise õppekava läbimine sellele kaasa aitaks.  

Täpsem info sisseastumistingimuste ja kandideerimise kohta: Piret Kähr'lt piret.kahr@ttu.ee või telefonil 620 2661 või 56485226 ja TTÜ vastuvõtu lehelt.